Controversieel 2

mei 12, 2017

Hoewel de Kamer, althans de SP fractie, de vragen stelde over de ROM systematiek in de GGZ en daaraan verbonden privacy mag ik hopen dat ook de daarop volgende discussie door de rest van de TK controversieel wordt verklaard. Dat geeft ruimte voor bezinning, ook bij VWS. Op de eerste ronde vragen ging ik in bij een Blog van vorige maand. Verschillenden reageerden. Vaak positief, een enkeling negatief.  In essentie: die blog was onheus jegens de minister. Dat probeerde ik juist te vermijden, in tegenstelling tot blogs van anderen over het onderwerp. Daarnaast zou die blog ‘ook maar een mening zijn’. Ik leg het nog eens uit. Het antwoord stelt: “niet herleidbare persoonsgegevens”. In het aanvullende antwoord wordt dit herhaald. Dat is volgens de definities van de Wbp en AVG een contradictio in terminis. Leer je op je eerste les privacy-recht. De AP stelt dat pseudonimisering als zodanig niet anonieme gegevens zijn en de minister laat dat ‘als zodanig’ weg en het wordt dus ‘pseudonimisering leidt nooit tot anonieme gegevens’. Het is alsof je van het op zich juiste ‘overschilderen van een muurtje leidt als zodanig niet tot het verdwijnen van de oorspronkelijke kleur’ maakt ‘overschilderen van een muurtje leidt nooit tot het verdwijnen van de oorspronkelijke kleur’.

Voorts wordt niet vermeld de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 19 oktober 2016 op grond waarvan het AP besluit inzake de NZa tenminste deels moet worden genuanceerd. Ten opzichte van die van de rechter is die van de AP ‘ook maar een mening’.

De minister heeft het momenteel zoals bekend druk genoeg, maar je kunt je afvragen wat de betrokken ambtenaren doen met de gewonnen tijd nu veel van hun dossiers controversieel zijn. Een onbescheiden advies. Werk svp met gezwinde spoed aan de Uitvoeringswet AVG! De tijd begint te dringen. Duitsland is al zo ver met een wetsontwerp met toelichting van bijna 100 pagina’s. Stuk langer dan het voorontwerp UAVG. Maar dat dossier ligt primair bij Justitie. En geheel oncontroversieel kan het nooit zijn indien gepubliceerd. Onderwerpen die op Europees niveau te controversieel waren om daarover op dat niveau overeenstemming te krijgen, zijn naar de nationale wetgever doorgeschoven en zien wij dus terug in de UAVG.

Daarentegen hoeft publicatie van voorontwerpen via de internetconsultatie zich kennelijk niets van al dan niet controversieel aan te trekken. En zo verscheen op 24-4 het langverwachte voorontwerp WZL, de wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Meer daarover elders in deze Nieuwsbrief.

Deel dit bericht