Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MLC FOUNDATION

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle advieswerkzaamheden die door MLC Foundation en diens werknemers of door MLC Foundation ingeschakelde derden ten behoeve van opdrachtgevers worden verricht, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met de opdrachtgever overeengekomen. MLC Foundation is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 67277012.

 

 1. Uitvoering van de opdracht

MLC Foundation handelt bij de uitvoering van de opdracht als een redelijk bekwaam jurist of beleidsadviseur en draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

 

 1. Inschakeling derden

Indien MLC Foundation bij de uitvoering van diens werkzaamheden gebruik maakt van de diensten van derden, is hij voor hun gedragingen niet aansprakelijk, onverminderd diens gehoudenheid om bij de keuze van deze derden de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen en om, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, met de opdrachtgever omtrent de inschakeling van derden te overleggen.

 1. Honorarium

Tenzij schriftelijk met de opdrachtgever anders is overeengekomen wordt het standaard tarief per uur toegepast. Het uurtarief is exclusief eventuele bijkomende kosten zoals een aangetekend schrijven, verzending per koerier, vertaling van documenten, reiskosten buiten de Randstad en dergelijke. Reiskosten binnen de Randstad zijn evenwel in het uurtarief inbegrepen. Wijzigingen in de tarieven worden tijdig aan bestaande opdrachtgevers door- gegeven.

Tenzij met de opdrachtgever andere afspraken zijn gemaakt declareert MLC Foundation op maandbasis de blijkens diens administratie nog niet gedeclareerde werkzaamheden en gemaakte kosten verhoogd met, voor zover van toepassing, BTW. De verrichtingen en de kosten worden gespecificeerd.

MLC Foundation kan de aanvang/uitvoering van de werkzaamheden afhankelijk stellen van de betaling van een voorschot, verhoogd met BTW. Dit voorschot dient als depot ter nadere verrekening van hetgeen uiteindelijk door de cliënt aan MLC Foundation is verschuldigd. De hoogte van het door de opdrachtgever te betalen voorschot wordt door MLC Foundation in overleg met de opdrachtgever vastgesteld aan de hand van het te verwachten honorarium voor de overeengekomen advieswerkzaamheden en de te verwachten kosten. Indien de omvang van de werkzaamheden, of de omvang van de te verwachten kosten daartoe aanleiding geven is MLC Foundation gerechtigd aanvullende voorschotten te verlangen.

 

 1. Betalingstermijn

Declaraties dienen binnen de op de declaratie aangegeven termijn, doch niet later dan 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening in Nederlandse valuta op de door MLC Foundation aangewezen rekening te worden voldaan. Betalingen worden afgeboekt op de oudste openstaande declaratie.

 

 1. Betwisting van de declaratie

Indien naar het oordeel van de opdrachtgever het door MLC Foundation in rekening gebrachte honorarium niet juist is, of de in rekening gebrachte kosten niet juist zijn, dient de opdrachtgever MLC Foundation daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de declaratie, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de declaratie, schriftelijk en met reden om- kleed in kennis te stellen.

 

 1. Betalingsverzuim

Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, verkeert de opdrachtgever van rechtswege in betalingsverzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist.

In geval van betalingsverzuim is MLC Foundation – onverminderd diens recht op betaling gerechtigd de verlening van verdere diensten op te schorten, dan wel te beëindigen. Tot zodanige opschorting of beëindiging gaat MLC Foundation niet over dan nadat de opdrachtgever een redelijke termijn is vergund om de betalingsachterstand in te lossen en zich in geval van beëindiging van de opdracht voor zover van toepassing te voorzien van bijstand door een andere juridisch adviseur.

 

 1. Rente en incassokosten

In geval van betalingsverzuim heeft MLC Foundation met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening recht op een vertragingsrente over de opeisbare bedragen van 1 % per maand of gedeelte van een maand.

Daarnaast heeft MLC Foundation recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

Onder de buitengerechtelijke kosten wordt verstaan de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, respectievelijk andere kosten die als vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten bij rapporten of notities van algemene aard

Voor de onderhavige bepaling kunnen de werkzaamheden van MLC Foundation worden onderscheiden in:

 1. Het advies en/of bijstand bij een vraag of probleem die specifiek is voor de opdrachtgever;
 2. Het opstellen van een extern gerichte publicatie waarin algemene vraag- stukken van juridische of beleidsmatige aard worden

Het auteursrecht van de uitkomsten van een opdracht als bedoeld onder a berust bij de opdrachtgever.

Het auteursrecht met betrekking tot publicaties zoals bedoeld onder b berust bij MLC Foundation, tenzij schriftelijk met de opdrachtgever anders is overeengekomen. De op- drachtgever verkrijgt een in de tijd onbeperkte niet-exclusieve licentie om niet op het rapport of de notitie voor verspreiding binnen de directe achterban.

Indien MLC Foundation redelijkerwijs moet vermoeden dat kennisname door derden van delen van de publicatie consequenties kan hebben voor de privacy van opdrachtgever of de bescherming van diens bedrijfsgegevens, zal door MLC Foundation met betrekking tot die delen strikte vertrouwelijkheid worden betracht. Voor zover de voorafgaande volzin niet van toepassing is, worden tussen MLC Foundation en de opdrachtgever afspraken gemaakt over de verspreiding van het rapport of de notitie.

Zowel bij opdrachten van het type a als b staat het MLC Foundation steeds vrij om de kennis die hij bij de opdracht heeft opgedaan mits volledig geanonimiseerd tot een of meer wetenschappelijke publicaties te verwerken.

 

 1. Vertrouwelijkheid en privacy

MLC Foundation staat in voor de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke en bedrijfsgegevens die de opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekt tenzij deze reeds tot het publieke domein behoren.

MLC Foundation kan de contactgegevens van opdrachtgevers en hun medewerkers gebruiken om hen gericht aan te schrijven over producten of diensten van MLC Foundation, tenzij zij daar bezwaar tegen zouden hebben. MLC Foundation zal deze gegevens nimmer aan derden verstrekken.

Over een eventuele mededeling op website van MLC Foundation over geleverde diensten aan een opdrachtgever zal te voren met de opdrachtgever contact worden opgenomen.

 

 1. Beperking aansprakelijkheid

Voor zover de uitvoering van de opdracht voldoet aan het in artikel twee gestelde, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het niet behalen van de door de opdrachtgever met een opdracht beoogde resultaten.

Indien de uitvoering van een opdracht door MLC Foundation leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van MLC Foundation wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico. Op verzoek wordt een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaats vinden, is iedere aansprakelijkheid van MLC Foundation beperkt tot het totaalbedrag aan honorarium dat de voorafgaande 12 kalendermaanden aan de cliënt in rekening is gebracht.

 

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze

De rechtsverhouding tussen de MLC Foundation en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag. In geval van een geschil is de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

 1. Deponering voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.